5851 GA Hwy 85, Riverdale, GA 30274
Phone: (770) 907 - 7102
HTAManager@hindutempleofatlanta.org
Tax ID: EIN-58-1602137
Temple Timings
Sun -Thu: 9:00 AM - 8:00 PM
Fri & Sat: 9:00 AM - 9:00 PM
This Month at HTA
Date Time Event
11/26/20146:00 PMSaraswathi Abhishekam
11/29/20146:30 PMPradosham (Siva&Nandi Abhishekam)
Balaji Temple Jeernodharana Dhwajasthambha Prathishtapana
12/05/201410:00 amSri Mahalakshmi, Godadevi, Srinivasa Swami, Garuda, & Anjaneya Swami Abhisheka Alamkarams
12/05/20145:00 pmNithyaradhana, Bhagavad Prardhana & Vishwaksena Aradhana... RakshaBandhanam, Rithvikgvaranam.... Jala Adhivasam, Chaya Adhivasam, Maha Mangala Harathi
12/06/20148:00 amSuprabhatham & Nithyaradhana, Chatusthanarchana, Pradhanagni Prathishtapana, Nithya Homam, Karmangi Snapanam, Dhanya Adhivasam, Maha Mangala Harathi
12/06/20143:00 pmChatusthanarchana, Kalasaradhana, Santhi Homam.... Shodasanyasa Homam, Godhuli Lagna Muhurthe Yantra Sthapana, Jeernodhara Dhwajasthambha Sthapana, Maha Mangala Harathi
12/07/20147:00 amSuprabhatam, Nithyaradhana... Prana Prathishta Homam, SantiHomam, & Maha Purnahuthi, Yatra Daanam, Subha Muhurthe Kumbhabhishekam, Dhwajarohanam, Maha Mangala Harathi
Maha NandiKeshwara Prathishtapana
12/05/20145:00 pmAnugna, Sri Maha Ganapathi Puja, Punyahavaachanam,PanchaGavyaPrasana, RakshaBandhanam, Saivastra Puja, Mrutsangrahanam, Ankurarpanam, Vastupuja, Homa Bali, Paryagni Karanam, Agni Prathishtapana, ....
12/06/20148:00 amSuprabhatham, Sri Maha Ganapathi Puja, Maha Samkalpam, Yagasala Pravesam, Pradhana Kalasasthapana, Nityahomam, Rudrahomam, Vrushabhahomam, Laghu Purnahuthi, Ksheera PanchaGavya Adhivasam, ....
12/06/20144:00 pmGanapathi Puja, Punyahavaachanam, Yagasala Puja....Nithya Homam, Murthy Homam, Bimba Suddhi...Netronmelanam, RatnaNyasam, GartaNyasam, Yantra Sthapana
12/06/20147:00 pmSri Nandikeshwara Bimba Prathishta
12/07/20148:00 amSuprabhabtham, Sri Maha Ganapathi Puja... Sri Nandikeshwara Prana Prathishtapana, Sri Nandikeshwara Maha Kumbhabhishekam, Mantrapushpam, Maha Mangala Harathi
Dates to Remember
Special Dates
Panchanga
Important Announcement
Upcoming Events
Dhawajasthambha & Nandi Prathishtapana
Dec. 5th thru Dec. 7th
Upcoming Events
21h Varshikotsavam & 14th Brahmotsavam
May 22 thru May 29, 2013

SAT/PSAT Course Starts on June 1